Gradnja transportnih vodovodov, kanalizacije in objektov za obdelavo vode se približuje zaključku

Ljutomer, 23. oktober – Gradbena dela na transportnih vodovodih, kanalizaciji in objektih za obdelavo vode v okviru projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C« se bodo zaključila v novembru. Trenutno potekajo kvalitetni pregledi in poskusni zagoni. Novozgrajeni objekti in vodovodni ter kanalizacijski sistemi bodo še v tem letu predani v uporabo.

Dela na transportnih vodovodih in kanalizaciji v okviru projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C« so v zaključni fazi. V vseh sodelujočih občinah sistema C gradijo transportne vodovode s pripadajočimi vodohrani in prečrpalnimi postajami. V občinah Ljutomer in Apače pa dograjujejo tudi kanalizacijsko omrežje, vključno z nadgradnjo čistilne naprave v Apačah. V teh dneh urejajo navezave in prevezave na obstoječe oz. novozgrajeno vodovodno omrežje ter izvajajo meritve in poskusne zagone.

Zaključujejo se tudi gradbena dela na sklopu 2 gradnje objektov za obdelavo vode, ki obsega gradnjo vodnih virov Mota, Lukavci, Podgrad in Segovci.

Izvajalci del se pri urejanju dokumentacije za pridobitev uporabnih dovoljenj srečujejo s težavami zaradi neurejenega katastra v občinah sistema C. Nemalokrat so namreč v naravi soočeni z odstopanji od obstoječega veljavnega katastra, kar nalaga dodatno dela, usklajevanja in odkupe dodatnih parcel.

Projekt »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C« je povezal 8 pomurskih občin: Ljutomer, Sveti Jurij ob Ščavnici, Apače, Križevci, Gornja Radgona, Radenci, Veržej in Razkrižje. Projekt ima izjemen pomen za vse krajane, občine in širšo regijo. Z izvedbo projekta bodo namreč uredili zanesljivo oskrbo s kakovostno pitno vodo za prebivalce na območju vseh sodelujočih občin.

Po vseh kazateljih se bo celotni projekt Sistema C zaključil v predvidenem roku in v okviru predvidenih stroškov. Vsa dela morajo biti skladno s pogoji sofinanciranja iz Kohezijskega sklada zaključena in plačana v letu 2015, kar pa povzroča težave sodelujočim občinam. Nosilna Občina Ljutomer in druge občine soinvestitorke so tako primorane najemati premostitvene kredite, saj morajo vsa plačila za opravljena dela izvesti še v tem letu, medtem ko bodo sredstva za refundiranje s strani države in Evropske unije zagotovljena šele v naslednjem letu.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve – Oskrba s pitno vodo.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve – Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.

Dodatne informacije:
mag. Olga Karba, županja Občine Ljutomer, koordinatorica projekta, Vrazova ulica 1, Ljutomer
tel.: 02 584 90 40, faks: 02 581 16 10, e-pošta: obcina.ljutomer@ljutomer.si, www.obcinaljutomer.si 

Trajna vrednost projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C

Ljutomer, 22. december 2015 –  Projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja je največja infrastrukturna in okoljska naložba v Pomurju doslej. Z njim so pomurske občine...

Ob zaključku projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C izšla zloženka za občanke in občane

Ljutomer, 24. december 2015 - Prebivalci občin Ljutomer, Sveti Jurij ob Ščavnici, Apače, Križevci, Gornja Radgona, Radenci, Veržej in Razkrižje so z izvedbo projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C pridobili sodoben in zanesljiv vodovodni sistem, ki jih oskrbuje s kakovostno pitno...